“Mudita” betekent “(mee) Genieten door te geven”

De eigenaar en verantwoordelijke uitgever van Mindfulness-nieuws.eu is Mudita vzw.
Mudita vzw is officieel erkend als vereniging zonder winstoogmerk met een sociaal doel.
De statuten van Mudita vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 31/05/2016 (statuten)
Mudita vzw is een erkende non-profit organisatie met als redactieadres Vinkenstraat 9 te 9950 Lievegem.
Meer informatie over Mudita vzw vind je op onze website mudita.be

Onze missie

Delen met hulpbehoevenden. Zonder oordeel. Zonder discriminatie.
De vereniging heeft tot doel om vanuit een menselijke bewogenheid mensen te helpen in concrete noden
zonder onderscheid van geloof, overtuiging, afkomst, leeftijd, geslacht of voorgeschiedenis.

Statuten art. 3
Hiertoe worden volgende activiteiten ontplooid:
– Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven voor maatschappelijk en geestelijk welzijn,
– Het daadwerkelijk ondersteunen van kansarmen of hulpbehoevende personen,
– Het ontplooien of ondersteunen van vormende of maatschappelijk relevante activiteiten,
– Het samenbrengen en groeperen van hulpverleners,
– Bouwen aan maatschappelijke emancipatie en solidariteit tussen vermogenden en minder-vermogenden door promotie in media, uitgeven en verkopen van publicaties, verkopen van publiciteitsruimte in haar uitgaves en op haar websites, het verlenen van adviezen, geven van opleidingen en consult, in de breedste zin van het woord, aan verenigingen, besturen, scholen, particulieren en kansarmen,
– Het ondersteunen van scholen, organisaties of individuele hulpverleners die in het kader van het maatschappelijk doel van de V.Z.W hulpbehoevenden helpen.

Praktisch betekent dit dat Mudita:
– Geestelijk welzijn stimuleert oa. door objectieve en wetenschappelijk informatie over mindfulness & heartfulness te geven via verschillende mediakanalen zoals via websites,
– Officieel erkende hulpverleners promoot en eventueel samenbrengt of groepeert,
– Beperkte (1 max 2 dagen) dringende crisisopvang biedt in afwachting van opvang door gespecialiseerde diensten,
– Geestelijk welzijn toegankelijk maakt door het sponsoren van psychologen (ook losstaand van mindfulness), en/of individuelen gratis mindfulness of workshops sponsort als zij dit zelf niet volledig kunnen bekostigen,
– Hulpgoederen verstrekt aan individuelen en organisaties voor minderbedeelden.

Jaarrekeningen & overheadkost
Jaarrekening 2017 (Jaarrekening Mudita vzw 2017). De overheadkost bedroeg 3,12 % in 2017.
Jaarrekening 2018 (Jaarrekening Mudita vzw 2018). De overheadkost bedroeg 7,47 % in 2018. (* zie opmerking in het jaarverslag)