“Mudita” betekent “(mee) Genieten door te geven”

Onze missie

Delen met hulpbehoevenden. Zonder oordeel. Zonder discriminatie.
De vereniging heeft tot doel om vanuit een menselijke bewogenheid mensen te helpen in concrete noden
zonder onderscheid van geloof, overtuiging, afkomst, leeftijd, geslacht of voorgeschiedenis.

Statuten art. 3

Hiertoe worden volgende activiteiten ontplooid:

– Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven voor maatschappelijk en geestelijk welzijn,
– Het daadwerkelijk ondersteunen van kansarmen of hulpbehoevende personen,
– Het ontplooien of ondersteunen van vormende of maatschappelijk relevante activiteiten,
– Het samenbrengen en groeperen van hulpverleners,
– Bouwen aan maatschappelijke emancipatie en solidariteit tussen vermogenden en minder-vermogenden door promotie in media, uitgeven en verkopen van publicaties, verkopen van publiciteitsruimte in haar uitgaves en op haar websites, het verlenen van adviezen, geven van opleidingen en consult, in de breedste zin van het woord, aan verenigingen, besturen, scholen, particulieren en kansarmen,
– Het ondersteunen van scholen, organisaties of individuele hulpverleners die in het kader van het maatschappelijk doel van de V.Z.W hulpbehoevenden helpen.

Praktisch betekent dit dat Mudita:
geestelijk welzijn stimuleert door objectieve en wetenschappelijk informatie over mindfulness & heartfulness te geven en officieel erkende hulpverleners promoot en samenbrengt,
geestelijk welzijn toegankelijk maakt door het sponsoren van psychologen (los van mindfulness), en/of individuelen gratis mindfulness of workshops sponsort als zij dit niet kunnen bekostigen,
hulpgoederen verstrekt aan individuelen en organisaties voor minderbedeelden.
 
Mudita is officieel erkend als vereniging zonder winstoogmerk met een sociaal doel.
De statuten van Mudita vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 31/05/2016 (statuten)
 

Jaarrekening & overheadkost

De overheadkost van Mudita vzw bedroeg 3 % in 2017.
Jaarrekening 2016 (Jaarrekening 2016 Mudita vzw)
Jaarrekening 2017 (Jaarrekening Mudita vzw 2017)